Privacyverklaring

Op deze pagina ontdekt u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy

The Safety Network hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe The Safety Network omgaat met persoonsgegevens.

Privacybeleid The Safety Network

Bij het verrichten van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. The Safety Network verwerkt persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen, waaronder klanten, leveranciers, cursisten en sollicitanten.

The Safety Network doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Safety Network houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat The Safety Network in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze rechten respecteert.

Als The Safety Network zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

The Safety Network

Albert Plesmanweg

44462 GC Goes

Functionaris gegevensbescherming: Carin Zondervan

E-mail: info@thesafetynetwork.nl

tel. 0113 - 33 10 10

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, die hieronder worden beschreven. Wij verwerken niet altijd al deze gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en/of  welke functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht

 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, diploma’s, stages en werkervaring

 • pasfoto

 • functie

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, rijbewijs

 • gebruikersnaam

 • inloggegevens

 De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

 • uitvoering van de onderliggende overeenkomst;

 • wettelijke verplichting;

 • gerechtvaardigd belang; of

 • uw toestemming (indien aangegeven).

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door The Safety Network verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het gericht benaderen van klanten naar aanleiding van aanvragen, het bevestigen van prijsafspraken en het maken van offertes;

 • commerciële acties (mailings e.d.);

 • juiste administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen.

 De persoonsgegevens die The Safety Network verwerkt beperken zich tot de naam, e-mailadres en eventueel mobiele telefoonnummer van de contactpersoon gekoppeld aan de klant of leverancier.

Cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door The Safety Network verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Reserveren van een plaats voor een geboekte cursus/opleiding;

 • Verstrekken van relevante informatie over de cursus (voorbereidende opdrachten, begin- en eindtijden, informatie over medecursisten zodat eventueel gezamenlijk vervoer kan worden afgesproken en/of van tevoren of achteraf informatie kan worden uitgewisseld);

 • Opmaken van een factuur t.b.v. betaling met naam/namen deelnemers per opdrachtgever;

 • Registratie van aanwezige cursisten;

 • Opmaken van bewijzen van deelname / certificaten met naam en geboortedatum en plaats;

 • Voor marketing- en communicatiedoeleinden maken wij regelmatig foto’s en video’s bij de cursussen/opleidingen. Wij vragen voorafgaand hiervan uw (schriftelijke) toestemming. De foto’s en/of video’s kunnen gebruikt worden voor blogberichten op onze website, op Facebook, LinkedIn of voor het maken van advertenties. Zonder uw toestemming zullen geen foto’s/video’s van u worden gemaakt en/of worden gebruikt. 

Sollicitanten:

Aan een sollicitant die via de website reageert op een vacature, wordt vooraf gevraagd om kennis te nemen van, en akkoord te gaan met, deze Privacyverklaring. Persoonsgegevens die staan vermeld op het Curriculum Vitae (CV) worden op de beveiligde server opgeslagen, zijn toegankelijk voor de HR-afdeling en kunnen alleen worden gedeeld met de afdelingsmanager van de vacature.

De persoonsgegevens worden tot vier weken na de sollicitatieprocedure bewaard en daarna vernietigd, tenzij naar aanleiding van de sollicitatie een arbeidsovereenkomst met The Safety Network tot stand komt. Op verzoek van The Safety Network kan de sollicitant instemmen om het CV te bewaren voor toekomstige vacatures voor de maximale periode van één jaar. 

Verstrekking aan derden:

The Safety Network zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient The Safety Network medewerking te verlenen en is zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals:

 • opdrachtgevers,

 • onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren,

 • leveranciers,

 • overheidsinstanties,

 • andere zakelijke relaties.

Bent u cursist? Dan kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de registratie in het register van het Oranjekruis, NIBHV, PBNA, Rode Kruis, NRR, CPION (voor de registratie en verwerking van uw diploma/certificaat).

Voor de uitvoering van sommige diensten maakt The Safety Network gebruik van verwerkers (bijvoorbeeld een cloud-provider). In dat kader verstrekt The Safety Network persoonsgegevens aan die verwerker, maar alleen voor de hiervoor beschreven doeleinden. The Safety Network sluit met die verwerker een verwerkersovereenkomst en maakt afspraken over geheimhouding en de te nemen beveiligingsmaatregelen. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit op grond van de privacywetgeving is toegestaan. 

Beveiligen en bewaren

The Safety Network heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

De The Safety Network website, waar onder andere de aanmelding van cursisten plaatsvindt, is via “https” beveiligd;

 • De computers van The Safety Network worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;

 • Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;

 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd;

 • The Safety Network kent een protocol registratie datalekken.

De hier in het kort beschreven maatregelen zijn in ons veiligheidsbeleid verder uitgewerkt en waar nodig in protocollen gedocumenteerd. The Safety Network bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Rechten omtrent persoonlijke gegevens

U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht, als het gaat om elektronische gegevens, de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Uw verzoek kunt u richten aan:

The Safety Network

Albert Plesmanweg

44462 GC Goes

Functionaris gegevensbescherming: Carin Zondervan

E-mail: info@thesafetynetwork.nl

tel. 0113 - 33 10 10

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Wijzigingen privacyverklaring

The Safety Network kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

The Safety Network

versie: 26 april 2018

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op