Connecting the Safety Dots...

 • 24
  okt

  Hoe gaat TSA Safety Services om met asbest in straalgrit?

  Onlangs werd bekend dat de leverancier van straalgrit, Eurogrit, geconstateerd heeft dat er mogelijk asbest in straalgrit aanwezig kan zijn. Binnen TSA Safety Services is daarmee een asbestregime in werking getreden. 

  Het asbestregime houdt het volgende in:

  • Onrust bij werknemers wegnemen dan wel te beperken. Naar de werknemers, zowel in dienst zijnde als inhuurwerknemers, is daarom een brief gestuurd over bovenstaand probleem;
  • Werknemers waarvan bekend is dat ze bij straalwerkzaamheden betrokken zijn geweest, direct na het stralen in de gestraalde omgeving zijn geweest of tijdens straal werkzaamheden in de omgeving hebben gewerkt, worden door ons geregistreerd. Enkele opdrachtgevers hebben aangegeven dat deze werknemers zich ook bij hen kunnen registreren;
  • Zodra er aanvullende informatie binnenkomt, worden de werknemers hier van op de hoogte gesteld.

   

  Echter, voorafgaand aan de berichtgeving omtrent de aanwezigheid van mogelijke asbest in grit kunnen werkzaamheden met het (opruimen van) grit hebben plaatsgevonden. Hierdoor zou secundaire blootstelling aan asbestvezels kunnen zijn opgetreden, bijvoorbeeld doordat deze op kleding terecht zijn gekomen, in gasmeetapparatuur zijn meegezogen, in afzuig- en ventilatiesystemen opgenomen zijn, op steigers zijn terechtgekomen, als stofresten in ruimten zijn blijven hangen, in kantines meegenomen zijn enzovoorts. Dit zou kunnen betekenen dat ook werknemers van TSA Safety Services op secundaire wijze blootgesteld kunnen zijn geweest aan asbestvezels.

  Het kan daarom belangrijk zijn in de toekomst, in het geval dat ziekteverschijnselen zich openbaren, een goede registratie te hebben. ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt dat indien een werknemer die mogelijk is blootgesteld aan asbest, een aantekening hierover in het personeelsdossier dient worden opgenomen. 

  Van de opdrachtgevers die zelf melding hebben gemaakt van mogelijke asbest in straalgrit, zijn wij nagegaan welke werknemers van TSA Safety Services in de 3 maanden voorafgaand aan de eerste melding, betrokken zijn geweest bij straal werkzaamheden of in de directe omgeving werkzaam zijn geweest.

  Omdat slechts de grotere opdrachtgevers zelf melding naar TSA Safety Services maakten, hebben wij alle opdrachtgevers zelf benaderd met het verzoek, in het belang van de gezondheid van onze werknemers, na te gaan of in een periode van 3 maanden tot heden,  TSA-werknemers op primaire dan wel secundaire wijze blootgesteld zouden kunnen zijn geweest aan asbestvezels. Deze inventarisatie is nog lopende. De reeds ontvangen reacties toonden aan dat er bij de betreffende opdrachtgever geen asbest is aangetroffen.

  Het hele proces is nog lopende en zal niet eerder worden afgesloten dan nadat alle opdrachtgevers een reactie hebben gegeven, registraties zijn verwerkt en zo veel mogelijk voorlichting aan de werknemers is verstrekt. Met name aandacht voor de werknemers en luisteren naar ongerustheid en ze de mogelijkheid geven die stappen te nemen die binnen de mogelijkheden behoren.